Zagospodarowanie wód deszczowych w oparciu o zielono-niebieskie rozwiązania w mieście Turek

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66 527 000,00zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza zamówienie na:

Zagospodarowanie wód deszczowych w oparciu o zielono-niebieskie rozwiązania w mieście Turek”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]145 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]449 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1[Formularz ofertowy]24 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1A do SWZ -Oświadczenie z art.125 ust. 1 PZP.docx)Załącznik nr 1A[Oświadczenie z art.125 ust. 1 PZP]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1B do SWZ -Oświadczenie z art. 125 ust 1.docx)Załącznik nr 1B[Oświadczenie z art. 125 ust 1]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1C do SWZ- Oświadczenie z art. 125 ust.5.docx)Załącznik nr 1C[Oświadczenie z art. 125 ust.5]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SWZ- Oświadczenie z art. 108 ust. 1 pkt. 5.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie z art. 108 ust. 1 pkt. 5]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 -Wykaz osób.docx)Załącznik nr 3[Wykaz osób]28 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Wykaz robót.docx)Załącznik nr 4[Wykaz robót]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Zobowiązanie z art. 118 PZP.docx)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 118 PZP]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Projekt umowy.docx)Załącznik nr 6[Projekt umowy]93 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - identyfikator postępowania.docx)Załącznik nr 7[Identyfikator postępowania]12 kB
Pobierz plik (Dokumentacja projektowa, STWiORB ,przedmiary.zip)Załącznik[Dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary]5541 kB
Pobierz plik (Informacja o posiadanych środkach.pdf)Informacja[Informacja o posiadanych środkach]223 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja[Informacja z otwarcia ofert]201 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Wynik[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]238 kB

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66 527 000,00zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza postępowanie na:

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]136 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Warunków Zamówienia.doc)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]391 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1[Formularz ofertowy]23 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1A do SWZ -Oświadczenie z art.125 ust. 1 PZP.docx)Załącznik nr 1A[Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1B do SWZ -Oświadczenie z art. 125 ust 1.docx)Załącznik nr 1B[Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1C do SWZ- Oświadczenie z art. 125 ust.5.docx)Załącznik nr 1C[Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SWZ- Oświadczenie z art. 108 ust. 1 pkt. 5.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3  - Oświadczenie aktualizujące.doc)Załącznik nr 3[Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu]43 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Zobowiązanie z art. 118 PZP.docx)Załącznik nr 4[Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 118 ust. 3 ustawy]17 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Projekt umowy.docx)Załącznik nr 5[Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego]26 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - identyfikator postępowania.docx)Załącznik nr 6[Identyfikator postępowania (ID postępowania)]12 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienie treści SWZ.pdf)WAŻNE[Wyjaśnienie treści SWZ]534 kB
Pobierz plik (Informacja o posiadanych środkach.pdf)Informacja[Informacja o posiadanych środkach]211 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)WYNIK[Informacja z otwarcia ofert]187 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze ofert]178 kB

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66 392 000,00zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[Treść ogłoszenia]191 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]592 kB
Pobierz plik (Zalaczniki do SIWZ 1-4, 7-9.docx)Załączniki[Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9]99 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 5 do SIWZ - wzor umowy.pdf)Załącznik nr 5[Wzór umowy]458 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 6 do SIWZ-formularz jedz.doc)Załącznik nr 6[Edytowalny Formularz JEDZ – format doc. (plik elektroniczny)]192 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/112/z10.zip)Załącznik nr 10[Projekt budowlany]144871 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/112/z11.zip)Załącznik nr 11[Projekt wykonawczy]183653 kB
Pobierz plik (z12.zip)Załącznik nr 12[Przedmiar robót budowlanych]312 kB
Pobierz plik (z13.zip)Załącznik nr 13[Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych]5567 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 4 do umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 4 do umowy]27 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 5 do umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 5 do umowy]12 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 6 do umowy  dot. RODO.docx)Załącznik[Załącznik nr 6 do umowy dot. RODO]14 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]261 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ cz.II]237 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 2.zip)WAŻNE[Załączniki do odpowiedzi cz.II]4781 kB
Pobierz plik (Modyfikacja SIWZ.pdf)WAŻNE[Modyfikacja SIWZ]226 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)WYNIK[Informacja z otwarcia ofert]249 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]252 kB

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66 392 000,00zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]237 kB
Pobierz plik (siwz.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]410 kB
Pobierz plik (zalaczniki.docx)Załączniki[Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]35 kB
Pobierz plik (pytania.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]292 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)WYNIK[Informacja z otwarcia ofert]260 kB
Pobierz plik (info_przetarg.pdf)Wynik[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]257 kB

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 2020/S 213-522699

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66 392 000,00zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]189 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]569 kB
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9.docx)Załaczniki[Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9]99 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy.pdf)Załącznik nr 5[Wzór umowy]457 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ-formularz jedz.doc)Załącznik nr 6[Edytowalny Formularz JEDZ – format doc. (plik elektroniczny)]192 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/z10.zip)Załącznik nr 10[Projekt budowlany]144860 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/z11.zip)Załącznik nr 11[Projekt wykonawczy]153594 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/z12.zip)Załącznik nr 12[Przedmiar robót budowlanych dla Części 1 i Części 2 zamówienia]312 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/z13.zip)Załącznik nr 13[Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych]5566 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_31b75f86-0cf5-437a-bf36-de4eaf21de95.asc)Załącznik nr 14[Klucz publiczny – format ASC (plik elektroniczny)]0.6 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do umowy.docx)Załacznik[Załącznik nr 4 do umowy]27 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do umowy.docx)Załacznik[Załącznik nr 5 do umowy]12 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do umowy  dot. RODO.docx)Załacznik[Załącznik nr 6 do umowy dot. RODO]14 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ]234 kB
Pobierz plik (Załaczniki do odpowiedzi.zip)WAŻNE[Załaczniki do odpowiedzi]3749 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ cz.II]206 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia — korekta.pdf)WAŻNE[SIWZ - korekta]573 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.pdf)WAŻNE[Pytanie i odpowiedź do SIWZ cz.III]288 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/109/zdo.zip)WAŻNE[Załączniki do odpowiedzi]21219 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)WYNIK[Informacja z otwarcia ofert]210 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]242 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem