Procedura udostępniania informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.): "Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do ich udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie, w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Składanie wniosku:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można:

  • złożyć osobiście: ( PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, pok. Nr 20 sekretariat)
  • przesłać pocztą na adres: ( PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek)
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Odpłatność dostępu do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez PGKIM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Do tej decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
  • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

     Każde pismo ewidencjonowane jest pod kolejnym numer i datą. Ewidencja korespondencji prowadzona jest po otrzymaniu od DN-2 i przed wyslaniem korespondencji. Dokumentowany jest zapis czego dotyczy dana korespondencja i gdzie jest kierowana. Dokumenty przygotowane są przez dane komórki organizacyjne do wysłania. Książka wysłanej korespodencji stanowi dokumentację ewidencji korespodencji.

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku przy ul. Polnej 4, 62-700 Turek , dalej zwany „ADO”.

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie: Inspektor Ochrony Danych, Sebastian Gałczyński, PGKiM Sp. z o.o. w Turku ul. Polna 4, 62-700 Turek, tel. 063/28 00 307 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z zawartych umów i zleceń w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w celu marketingowym usług własnych.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy; w szczególności będą to podmioty informatyczne, świadczące usługi drukarskie, kancelarie prawne, z którymi ADO zawarło stosowne umowy.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub świadczenia usług, z których Pani/Pan korzysta oraz niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami oraz wynikających z przepisów prawa powszechnego.

Pani/Panu przysługują następujące prawa:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

- sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z  administratorem danych;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator Danych Osobowych informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art.  13 1-2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO.

Monitoring prowadzony jest przez PGKiM Sp. z o.o. w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Obejmuje obszar ciągów komunikacyjnych, parkingów, teren wewnątrz i na zewnątrz budynku głównego oraz w zasobach zarządzanych lub będących własnością Spółki.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf)Informacja[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]156 kB

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 06.06.2018 r. wprowadza nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.20.2.MZ.

Załączniki:
Pobierz plik ((2) Decyzja PO.RET.070.20.2.MZ.pdf)Decyzja[decyzja PO.RET.070.20.2.MZ]649 kB
Pobierz plik ((2) Postanowienie.pdf)Postanowienie[postanowienie PO.RET.070.20.2.MZ]481 kB
Pobierz plik ((2) Taryfa do decyzji PO.RET.070.20.2.MZ.pdf)Taryfa[taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków]5479 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem