Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnosci ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku
Data publikacji strony internetowej: 2016-01-04.
Data ostatniej atualizacji: 2024-03-01.


Status pod względem zgodności z ustawą

PGKiM Sp. z o.o. przeprowadziło ocenę zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do ustawy.
Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.0. Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Na bierząco pracujemy nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/). Z oceny wynika, że strona internetowa www.bip.pgkim-turek.pl spełnia wymagania w 99%. Link do wyników przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=27b666b4-0d3f-43ab-8a4d-824b63d497aa.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Stankiewicz, t_stankiewicz@pgkim-turek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 280 03 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wydziały Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej umiejsciowone są w kilku lokalizacjach: