Dostawa paliw płynnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę paliw płynnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]801 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]330 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.docx)Załącznik nr 1[Formularz ofertowy]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a.docx)Załącznik nr 1a[Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Wykonawcy]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.docx)Załącznik nr 4[Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5.docx)Załącznik nr 5[Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (przesłanki fakultatywne)]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6.docx)Załącznik nr 6[Wykaz stacji benzynowych]12 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7.docx)Załącznik nr 7[Wzór umowy]19 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]222 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]234 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]250 kB

Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]160 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]537 kB
Pobierz plik (Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9.docx)Załączniki[Załączniki do SIWZ 1-4, 7-9]92 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ.docx)Załącznik nr 5[Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy ]90 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ-formularz jedz.doc)Załącznik nr 6[Załącznik nr 6 do SIWZ – Edytowalny Formularz JEDZ ]190 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/87/PFU.zip)Załącznik nr 10[Załącznik nr 10 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy]704250 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ad704b44-2ba6-4237-af7a-da6efd7df8c9.asc)Załącznik nr 11[Załącznik nr 11 do SIWZ – Klucz publiczny – format ASC]0.6 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 4 do umowy]27 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 5 do umowy]12 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do umowy dot. RODO.docx)Załącznik[Załącznik nr 6 do umowy dot. RODO]13 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 1.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]336 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2]214 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.3]265 kB
Pobierz plik (Komora pomiarowa nr 1.pdf)Komora pomiarowa nr1[Do "Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 3"]73 kB
Pobierz plik (Komora pomiarowa nr 2.pdf)Komora pomiarowa nr2[Do "Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz. 3"]62 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ 4.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.4]210 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]199 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf)WYNIK[Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]266 kB

Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Wyzwolenia w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogloszenie o zamowieniu.pdf)OGŁOSZENIE [treść ogłoszenia]934 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia]302 kB
Pobierz plik (Zalaczniki 1-7 i 9 do SIWZ.pdf)Załączniki nr 1-7 i 9[Załączniki ]267 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 8 do SIWZ projekt umowy.pdf)Zalacznik nr 8[Projekt umowy ]220 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 10 do SIWZ.pdf)Załącznik nr 10[Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO]113 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 11 do SIWZ.pdf)Zalacznik nr 11[Wzór oświadczenia Wykonawcy wymaganego w związku z wprowadzeniem]81 kB
Pobierz plik (Zalaczniki 1-7 i 9 do SIWZ.docx)Załączniki nr 1-7 i 9[Załączniki]61 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 10 do SIWZ.docx)Załącznik nr 10[Obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 RODO]21 kB
Pobierz plik (Zalacznik nr 11 do SIWZ.docx)Zalacznik nr 11[Wzór oświadczenia Wykonawcy wymaganego w związku z wprowadzeniem]19 kB
Dostęp do URL (http://www.bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/86/Dokumentacja.zip)Dokumentacja.zip[Dokumentacja Projektowa wraz z kosztorysami ślepymi]158537 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ]310 kB
Pobierz plik (Aneks.pdf)Aneks[Aneks do projektu zagospodarowania terenu]108 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]144 kB
Pobierz plik (Wynik.pdf)WYNIK[Informacja o unieważnieniu postępowania]445 kB

Kompleksowe ubezpieczenie mienia

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]779 kB
Pobierz plik (SIWZ z załącznikami.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]632 kB
Pobierz plik (Załączniki od 5 do 11.doc)Załącznik[Załączniki nr 5 - 11]1631 kB
Pobierz plik (Załacznik nr 12 - majątek.pdf)Załącznik[Załącznik nr 12 - majątek]1325 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - komunikacja.pdf)Załącznik[Załącznik nr 12 - komunikacja]2280 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 1.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.1]648 kB
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi 2.pdf)WAŻNE[Pytania i odpowiedzi do SIWZ cz.2]273 kB
Pobierz plik (Informacja.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]141 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]248 kB

Dostawa energii elektrycznej

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]874 kB
Pobierz plik (2019SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]547 kB
Pobierz plik (Załącznik1.xls)Załącznik Nr 1[Opis przedmiotu zamówienia]65 kB
Pobierz plik (Załącznik2.doc)Załącznik Nr 2[Formularz_ofertowy]78 kB
Pobierz plik (Załącznik3.doc)Załącznik Nr 3[Formularz cenowy]59 kB
Pobierz plik (Załącznik4.docx)Załącznik Nr 4[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]21 kB
Pobierz plik (Załącznik5.docx)Załącznik Nr 5[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania]23 kB
Pobierz plik (Załącznik6.doc)Załącznik nr 6[Wzór umowy]194 kB
Pobierz plik (Załącznik7.doc)Załącznik Nr 7[Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej]38 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)NFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]260 kB
Pobierz plik (inf.pdf)WYNIK[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]247 kB

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem