Docieplenie budynków wielorodzinnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307

na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Docieplenie budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Górniczej 28 i ul. Górniczej 32 w Turku

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]866 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]497 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz oferty.pdf)Załącznik nr 1[Formularz oferty]306 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1a - oświadczenie z art 25a.pdf)Załącznik nr 1A[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]274 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1b -oświadczenie z art 25.pdf)Załącznik nr 1B[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]270 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]265 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]274 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wykaz osób.pdf)Załącznik nr 4[Wykaz osób]275 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 -informacja o korzystaniu z zasobów.pdf)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]210 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6- wzór umowy.pdf)Załącznik nr 6[Wzór umowy]396 kB
Pobierz plik (GÓRNICZA 28.zip)Załącznik[Górnicza 28 - dokumentacja]6534 kB
Pobierz plik (GÓRNICZA 32.zip)Załącznik[Górnicza 32 - dokumentacja]6531 kB
Pobierz plik (Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf)SIWZ[Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia]268 kB
Pobierz plik (Przedmiar po modyfikacji -Górnicza 28.pdf)Załącznik[Przedmiar po modyfikacji - Górnicza 28]1009 kB
Pobierz plik (Przedmiar po modyfikacji-Górnicza 32.pdf)Załącznik[Przedmiar po modyfikacji - Górnicza 32]1025 kB
Pobierz plik (skan001.pdf)INFORMACJA[Informacja z otwarcia ofert]257 kB
Pobierz plik (zoup.pdf)Zawiadomienie[zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]347 kB