Majątek Spółki

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2019 roku
wynosi 84 931 347,39 zł i obejmuje:

A.

AKTYWA TRWAŁE

75 518 941,89

B.

AKTYWA OBROTOWE

9 412 405,50

Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 roku
wynosi 84 462 073,44 zł i obejmuje:

A.

AKTYWA TRWAŁE

73 846 685,63

B.

AKTYWA OBROTOWE

10 615 387,81