Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Zieleniakiem

Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Zieleniakiem

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. poprzez Wydział Zarządzania Nieruchomościami administruje 165 budynkami mieszkalnymi, w tym 117 to wspólnoty mieszkaniowe a 48 budynki, których właścicielem jest Gmina Miejska Turek.

Zakresem działalności Wydziału Zarządzania Nieruchomościami są wszelkie sprawy związane z zarządzaniem i administrowaniem substancją mieszkaniowo-socjalną oraz komercyjną które obejmują szereg czynności ustalanych na potrzeby zarówno ze strony Urzędu Miasta oraz właścicieli indywidualnych.

Podstawowymi aktami prawnymi w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami są miedzy innymi:

 • Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 903
  z późn. zm.),
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21czerwca 2001r. (Dz. U. Nr 31, poz. 266),
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.
  Nr 102, poz. 741 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623
  z późn. zm),
 • Uchwała Nr IX/93/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek
  w latach 2007-2011,
 • uchwała Nr XXX/341/05 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 października 2005r.
  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

 Wydział Zarządzania Nieruchomościami zajmuje się również prowadzeniem robót remontowo-budowlanych, w tym remontów bieżących i konserwacji. Zadania realizuje w oparciu o środki finansowe przewidziane na ten cel w budżecie gminy na dany rok na podstawie uzgodnionego z Gminą planu robót oraz poprzez zatwierdzone uchwałami wspólnot mieszkaniowych plany gospodarcze.

Ponadto, Wydział Zarządzania Nieruchomościami zapewnia również dostawę energii elektrycznej, cieplnej, zimnej i ciepłej wody,  odprowadzanie ścieków i wywóz  nieczystości  stałych  i  płynnych  oraz  rozlicza  koszty  utrzymania  nieruchomości

w oparciu o rachunki i wydatki związane z jej administrowaniem zgodnie z zawartymi umowami. Wydział pełni również całodobowe dyżury w zakresie usuwanie awarii oraz jej skutków.

Zgod­nie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Wydział dokonuje również okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów, prowadzi książki obiektu budowlanego dla każdego administrowanego budynku oraz dokumentację przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Do obowiązków Wydziału, jako zarządcy należy utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do użytku mieszkańców, bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej a przede wszystkim dokonywanie napraw budynku, a także wykonywanie remontów bieżących wynikających z ustalonych planów. Ponadto Wydział dba o utrzymanie czystości wokół budynków mieszkalnych i użytkowych oraz estetykę terenów zielonych.

----------------------------------------------------

„Zieleniak” – Targowisko Miejskie to nowo wyodrębniona w strukturze PGKIM Sp. z o.o. w Turku komórka organizacyjna, funkcjonująca od 1 lipca 2010 roku.
Do głównych zadań komórki należy  w  szczególności  administrowanie  zieleniakiem
i parkingiem.

Targowisko Miejskie- Zieleniak położone jest w Turku przy ul. Legionów Polskich.

Obecnie   na   Zieleniaku   zarezerwowane   są   134   stanowiska   handlowe
w wydzielonych częściach, zgodnie z rodzajem danej branży handlowej. Ponadto na terenie placu targowego znajduje się 107 kiosków handlowych przeznaczonych do handlu. Od osób prowadzących handel na targowisku pobierana jest dzienna opłata targowa, której wysokość określa Rada Miejska Turku w drodze uchwały.

Na Zieleniaku i parkingu dokonywana jest również sprzedaż rezerwacji stanowisk handlowych i miejsc parkingowych.
Targowisko czynne jest w dni robocze, w okresie letnim, tj. 01.04-30.09 od godz. 6.00 do 18.00; w okresie zimowym tj. 01.10-31.03 od godz. 7.00 do 16.00.
Wolne stanowiska handlowe można objąć rezerwacją po przeprowadzeniu przetargu. Nadzór nad Targowiskiem Miejskim sprawuje Burmistrz Miasta Turku.

 Kontakt:

Kierownik Wydziału Zarządzania

Nieruchomościami i Zieleniakiem

+48 63 28 00 304
Administratorzy

+48 63 28 00 303

+48 63 28 00 302

Rozliczanie wody

+48 63 28 00 305

Księgowość czynszowa

+48 63 28 00 329

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

+48 63 28 00 325

Komórka techniczna

+48 63 28 00 306

UWAGA! Ta strona używa cookies i podobnych technologii w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności..

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem