Przedmiot działalności spółki

Przedmiot działalności spółki

1) W zakresie użyteczności publicznej:
     a) Usługi wodociągowe:
           - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
           - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
     b) Usługi ciepłownicze:
           - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
     c) Usługi komunalne:
          - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
         - odzysk surowców z materiałów segregowanych,
         - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
         - pozostałe sprzątanie,
         - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów  zieleni,
         - pogrzeby i działalność pokrewna.
     d) Zarządzanie nieruchomościami:
         - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
         - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
         - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.

2) Pozostałe usługi:
         - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
         - wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
         - tynkowanie,
         - zakładanie stolarki budowlanej,
         - malowanie i szklenie,
         - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
         - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
         - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
         - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
         - działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
         - pozostałe badania i analizy techniczne,
         - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana